Polonia-2015-05-gastronomia

filatelia gastronomia 2015