Lituania-2011-02

hojita del tema fauna diversa

Hojita bloc con 4 sellos del tema fauna diversa del Zoo de Sodas.